"A–Z PROJEKT" Systemy Alarmowe

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

Doradztwo | PROJEKTOWANIE | OPTYMALIZACJA + wycena inwestycji | Sprzedaż urządzeń | REALIZACJE

Firma „A–Z PROJEKT” Systemy Alarmowe to specjalistyczna firma inżynieryjna z długoletnim doświadczeniem na rynku systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, której podstawowym profilem działalności jest kompleksowe projektowanie instalacji ochrony ppoż. we wszelkiego rodzaju obiektach:
– przemysłowych,
– handlowych,
– budynkach użyteczności publicznej,
– budynkach mieszkalnych.

Oferowany zakres / rodzaj instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz systemów „ochrony ogólnej”:
1. Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP / SAP) – wraz ze sterowaniami innych urządzeń ppoż.
2. Systemy wczesnej detekcji dymu / systemy zasysające.
3. Systemy automatycznej detekcji / sterowania instalacji gaszenia gazem.
4. Systemy nadzorujące poprawną pracę urządzeń wodnych instalacji gaśniczych (autonomiczne lub w ramach projektowanych systemów SSP).
5. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (systemy DSO).

6. Systemy oddymiania grawitacyjnego wraz z kompensacją powietrza (w oparciu o klapy oddymiające lub okna oddymiające – tzw. okienne systemy oddymiania).
7. Układy zasilania i sterowania urządzeń systemów oddymiania mechanicznego (wentylatory oddymiające, napowietrzające).
8. „Układy / systemy” zapewniające monitorowanie położenia / kontroli oraz odpowiednie sterowanie ppoż. klap odcinających.
9. Systemy detekcji tlenku węgla (CO) i / lub gazu propan – butan (LPG) – wymagane m.in. w garażach podziemnych (służące do sterowania instalacją wentylacji przewietrzającej).
10. Systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych – np. z zastosowaniem urządzeń firmy „GAZEX”,  „HEKATO”, „PRO – SERVICE”.

11. Instalacje oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.
12. Systemy przyzywowe (wykonywane zazwyczaj w szpitalach / klinikach).

Po zakończeniu prac projektowych i na każdym etapie realizacji inwestycji zapewniamy wsparcie w zakresie wyceny prac (zarówno dla Inwestora, jak i dla potencjalnego Wykonawcy), a także „wspomaganie” mające na celu prawidłowy montaż urządzeń / wykonanie systemów ochrony ppoż.

W ramach stałej współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania innych systemów teletechnicznych oferujemy także KOMPLEKSOWĄ realizację projektów poniższych instalacji niskoprądowych:

13. Systemy telewizji dozorowej / przemysłowej (CCTV).
14. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (systemy SWiN) oraz kontroli dostępu (systemy KD).
15. Okablowanie strukturalne oraz instalacje telefoniczne i domofonowe.

16. Instalacje gaszenia gazami obojętnymi lub innymi środkami gaśniczymi (INERGEN, NOVEC, CO2).

17. Instalacje tryskaczowe wraz z pompownią ppoż.
18. Instalacje hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
19. Systemy gaśnicze oparte o mgłę wodną.

PODSUMOWUJĄC:
Możemy zaoferować opracowanie projektów wszystkich systemów ochrony ppoż. dla Państwa obiektu.

W ramach oferowanego zakresu prac gwarantujemy kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowych:
a) wraz z prowadzeniem odpowiednich uzgodnień z Projektantami innych branż, jak również z Inwestorem / Użytkownikiem oraz wskazanym przez Klienta Ubezpieczycielem i / lub Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
b) na etapie uzyskania pozwolenia na budowę (projekt budowlany),
c) w formie szczegółowego projektu technicznego (projekt wykonawczy),
d) wraz z ewentualnymi kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Nasze dokumentacje projektowe są skoordynowane z innymi branżami, których urządzenia należy kontrolować oraz właściwie wysterować w czasie zagrożenia pożarowego – aby zapewnić możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie (umożliwić bezpieczną ewakuację), a także ochronę sprzętu i mienia (w celu zminimalizowania strat materialnych), a – w przypadku braku szczegółowych wymagań Klienta – są uzgadniane i zatwierdzane przez współpracujących z biurem Rzeczoznawców ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.
Nasza staranność eliminuje problemy z koordynacją prac dopiero na etapie budowy, co przekłada się bezpośrednio na dotrzymanie terminu realizacji inwestycji.

Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) / instalacje SAP najczęściej – o ile Inwestor / Użytkownik obiektu / Zleceniodawca nie ma indywidualnych preferencji / wymagań – projektujemy w oparciu o urządzenia poniższych Producentów:
a) „SCHRACK Seconet”,
b) „D+H”,
c) „POLON – ALFA”,
d) „UTC Fire & Security” / „ARITECH”,
e) „BOSCH”,
f) „ESSER by Honeywell”.

Dokumentacja projektowa systemu SSP / instalacji SAP zazwyczaj jest opracowywana w oparciu o poniższe normy wymagania:
• Specyfikacja Techniczna PKN – CEN / TS 54 – 14 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
i konserwacji”,
• „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej” SITP WP – 02:2010 – dokument przyjęty przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) oraz pozytywnie oceniony przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP),
• Wytyczne VdS nr 2095 : 2010 – 05 (07) „Systemy sygnalizacji pożarowej – projektowanie i instalowanie.”,
• „Norma europejska” CEA 4040 (2009) „Fire Protection Systems – Specifications for automatic fire detection and fire alarm systems – Planning and installation”.

Systemy oddymiania najczęściej projektujemy w oparciu o urządzenia poniższych Producentów:
a) „D+H”,
b) „AFG”,
c) „MERCOR”,
d) „POLON – ALFA”.

Dokumentacja projektowa systemu oddymiania zazwyczaj jest opracowywana w oparciu o jedną z poniższych norm / wytycznych:
Wytyczne CNBOP – PIB W – 0003 : 2016 „Systemy oddymiania klatek schodowych”,
• Polska Norma PN – B – 02877 – 4 : 2001 / Az1 : 2006 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.”,
• Wytyczne VdS nr 2221 : 2001 – 08 (01) „Urządzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie.”.

Close Menu