"A–Z PROJEKT" Systemy Alarmowe

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO
Doradztwo   ***   PROJEKTOWANIE   ***   OPTYMALIZACJA + wycena inwestycji
***   Sprzedaż urządzeń   ***   REALIZACJE

3. OFERTA

Oferowany zakres / rodzaj instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz systemów "ochrony ogólnej":

1.    Instalacje Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (instalacje SAP) – wraz ze sterowaniami innych urządzeń ppoż.
2.    Systemy wczesnej detekcji dymu / systemy zasysające.
3.    Systemy automatycznej detekcji / sterowania instalacji gaszenia gazem.
4.    Systemy nadzorujące poprawną pracę urządzeń wodnych instalacji gaśniczych (autonomiczne lub w ramach projektowanej instalacji SAP).
5.    Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (systemy DSO).

6.    Systemy oddymiania grawitacyjnego wraz z kompensacją powietrza (oparte o klapy oddymiające lub okna oddymiające – tzw. okienne systemy
       oddymiania).
7.    Układy zasilania i sterowania urządzeń systemów oddymiania mechanicznego (wentylatory oddymiające, napowietrzające) – z wyłączeniem
       doboru typów / parametrów wentylatorów (w zakresie branży wentylacji).
8.    "Układy / systemy" zapewniające monitorowanie położenia / kontroli oraz odpowiednie sterowanie ppoż. klap odcinających (klapy w kanałach
       wentylacji mechanicznej, klapy w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego itd.) – np. dedykowany system SBSE – Control firmy "BELIMO".

9.    Systemy detekcji tlenku węgla (CO) i / lub gazu propan – butan (LPG) – wymagane m.in. w garażach podziemnych (służące do sterowania
       instalacją wentylacji przewietrzającej).
10.  Systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych – np. z zastosowaniem urządzeń firmy "GAZEX", "PRO – SERVICE".

11.  Instalacje oświetlenia awaryjnego.
12.  Systemy przyzywowe (wykonywane zazwyczaj w szpitalach / klinikach).

Po zakończeniu prac projektowych i na każdym etapie realizacji inwestycji zapewniamy wsparcie w zakresie wyceny prac (zarówno dla Inwestora, jak i dla potencjalnego Wykonawcy), a także „wspomaganie” mające na celu prawidłowy montaż urządzeń / wykonanie systemów ppoż.


W ramach stałej współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania innych systemów teletechnicznych oferujemy także KOMPLEKSOWĄ realizację projektów poniższych instalacji niskoprądowych:

13.  Systemy telewizji dozorowej / przemysłowej (CCTV).

14.  Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SW i N) oraz kontroli dostępu (KD).
15.  Okablowanie strukturalne oraz instalacje telefoniczne i domofonowe.

16.  Instalacje gaszenia gazami obojętnymi lub innymi środkami gaśniczymi (FM – 200, NOVEC, CO2)  +  PRACE MONTAŻOWE.

17. Instalacje tryskaczowe wraz z pompownią ppoż.
18. Instalacje hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
19. Systemy oparte o mgłę wodną.


PODSUMOWUJĄC: Możemy zaoferować opracowanie projektów wszystkich systemów ochrony ppoż. dla Państwa obiektu.W ramach oferowanego zakresu prac gwarantujemy kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowych:
a) wraz z prowadzeniem odpowiednich uzgodnień z Projektantami innych branż, jak również z Inwestorem / Użytkownikiem oraz wskazanym przez Klienta Ubezpieczycielem i / lub Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
b) na etapie uzyskania pozwolenia na budowę (projekt budowlany),
c) w formie szczegółowego projektu technicznego (projekt wykonawczy),
d) wraz z ewentualnymi kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Nasze dokumentacje projektowe są skoordynowane z innymi branżami, których urządzenia należy kontrolować oraz właściwie wysterować w czasie zagrożenia pożarowego – aby zapewnić możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie (umożliwić bezpieczną ewakuację),  a także ochronę sprzętu i mienia (w celu zminimalizowania strat materialnych) a, w przypadku braku szczegółowych wymagań Klienta – są uzgadniane i zatwierdzane przez współpracujących z biurem Rzeczoznawców ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.
Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) / instalacje SAP najczęściej – o ile Inwestor / Użytkownik obiektu / Zleceniodawca nie ma indywidualnych preferencji / wymagań – projektujemy w oparciu o urządzenia poniższych Producentów:
   a)   "SCHRACK Seconet",
   b)   "D+H",
   c)   "POLON – ALFA",
   d)   "UTC Fire & Security" / "ARITECH",
   e)   "KIDDE",
   f)    "BOSCH",
   g)   "ESSER by Honeywell".

Dokumentacja projektowa instalacji SAP / SSP zazwyczaj jest opracowywana w oparciu o poniższe normy / wymagania:
  –   Specyfikacja Techniczna PKN – CEN / TS 54 – 14 "Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania,
       instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji",
  –   "Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej" SITP WP – 02:2010 – dokument przyjęty przez Zarząd Główny Stowarzyszenia
       Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) oraz pozytywnie oceniony przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP),
  –   Wytyczne VdS nr 2095 : 2010  05 (07) "Systemy sygnalizacji pożarowej projektowanie i instalowanie.",
  –   "Norma europejska" CEA 4040 (2009) "Fire Protection Systems – Specifications for automatic fire detection and fire alarm systems – Planning
       and installation".


Systemy oddymiania grawitacyjnego najczęściej – o ile Inwestor / Użytkownik obiektu / Zleceniodawca nie ma indywidualnych preferencji / wymagań – projektujemy w oparciu o urządzenia poniższych Producentów:
   a)   "D+H",
   b)   "AFG",
   c)   "MERCOR",
   d)   "POLON – ALFA".

Dokumentacja projektowa systemu oddymiania zazwyczaj jest opracowywana w oparciu o jedną z poniższych norm / wytycznych:
  –   Wytyczne CNBOP PIB W 0003 : 2016 "Systemy oddymiania klatek schodowych",
  –   Polska Norma PN – B – 02877 – 4 : 2001 / Az1 : 2006 "Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
       i ciepła. Zasady projektowania.",
  –   Wytyczne VdS nr 2221 : 2001 – 08 (01) "Urządzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie.",
  –   Instrukcja Techniczna IT 246 dotycząca oddymiania budynków użyteczności publicznej – jako źródło wiedzy technicznej.


DZIĘKI POSIADANEMU DOŚWIADCZENIU OFERUJEMY TAKŻE KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĘ PRAC
Z ZAKRESU
OCHRONY PPOŻ. – OBEJMUJĄCĄ:

– UZGODNIENIE I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
– SPRZEDAŻ URZĄDZEŃWIELOLETNIA WSPÓŁPRACA Z PRODUCENTAMI SYSTEMÓW OCHRONY PPOŻ. POZWALA NAM
ZAOFEROWAĆ PAŃSTWU URZĄDZENIA NA BARDZO KORZYSTNYCH WARUNKACH


!!!   Informacje dotyczące oferty na urządzenia systemów alarmowych oraz ochrony przeciwpożarowej znajdują się w zakładce:     !!!
SERWIS / SPRZEDAŻ

NASI PARTNERZY ORAZ FIRMY BRANŻOWE:
 

CENTRALE STERUJĄCE:
– centrale sygnalizacji pożarowej (CSP),
– centrale sterowania oddymianiem (CSO),
– uniwersalne centrale sterujące.
URZĄDZENIA PĘTLOWE:

– czujki automatyczne (punktowe, liniowe),
– przyciski pożarowe ROP,
– moduły pętlowe,
– detektory specjalne (detektory zasysające, czujki płomienia),
– zasilacze buforowe.
SYSTEMY ODDYMIANIA:

 
"A–Z PROJEKT" Systemy Alarmowe                                               www.az–projekt.com.pl   
al. Powstańców Wlkp. 63 / lokal 12                                                                                                                                                    © 2017
70 – 130 Szczecin
                                                                         e-mail: biuro@az–projekt.com.pl
tel.
+48 91 / 38 38 908